สินค้า
เชือดโคตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I1120010461
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2019
เชือดโค - กระบือ ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0330010661
รับรองฮาลาลถึง 31/05/2019
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20H5750010361
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2019
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0230010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0220010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม ตราสมจิตร์เจริญ
กอท.ฮล. 20 I524 001 10 61
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2019
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0210010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2019
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 20G0590010360
รับรองฮาลาลถึง 09/09/2019
เชือดโคตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I15800105 61
รับรองฮาลาลถึง 01/05/2019